Zarządzenie dyrektora MBP nr 1/2018 z 10.01.2018

Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 1 W uzgodnieniu z Komisją socjalną działającą na terenie MBP oraz Główną Księgową MBP zarządzam wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będącego Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2 Wszelkie zmiany do Regulaminu ZFŚS mogą być wprowadzane wyłącznie w drodze aneksów. §3 Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych MBP zobowiązuję do zapoznania podległych sobie pracowników z treścią nowego Regulaminu ZFŚS. §4 Z dniem dzisiejszym traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin ZFŚS wraz ze wszystkimi załącznikami i późniejszymi zmianami. §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

10.01.2018 Marzena Litman
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora MBP Nr 1/2018

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH
 
Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:
1.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.);
2.      Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach (z dnia 27.06.2013 r. z późn. zm.);
3.      Podstawa gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych stanowiąca obowiązujące przepisy prawa, roczny plan finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Funduszem” oraz niniejszy Regulamin.
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.      Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z świadczeń finansowanych
z Funduszu.
2.      Regulamin został uzgodniony z Komisją Socjalną, Głównym Księgowym MBP oraz
z zakładową organizacją związkową.
3.      Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu.
4.      Fundusz jest Funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub objęcia pracownika działalnością socjalną finansowaną z Funduszu chyba, że naruszono postanowienia tego Regulaminu.
5.      Dyrektor MBP w terminie do 31 marca każdego roku, ustala roczny preliminarz dochodów  i wydatków Funduszu.
4.   W trakcie opracowywania preliminarza Dyrektor ustala ewentualne zwiększenie Funduszu, określone w art. 5 ust. 4 i 5 oraz art. 7 ust. 4 Ustawy.
5.   Nie można pokrywać z Funduszu wydatków, które nie mogą być z niego finansowane, ani obciążać Funduszu zobowiązaniami ponad kwotę zgromadzonych na rachunku bankowym środków Funduszu.
6.   Środkami Funduszu administruje samodzielnie, zgodnie z Regulaminem, Dyrektor MBP. Do przyznawania świadczeń i usług socjalnych uprawniona jest Komisja Socjalna.
7.   Organizowaniem działalności socjalnej zajmuje się powołana przez Dyrektora Komisja Socjalna.
8.   Pracownik, któremu nie przyznano usługi lub świadczenia z Funduszu może, jeżeli naruszone zostały postanowienia Regulaminu, wystąpić do Dyrektora MBP z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonych/ego/ podań/nia/ o przyznanie usługi lub świadczenia z Funduszu. Wniosek może być złożony w terminie 7 dni od powiadomienia pracownika o decyzji. Dyrektor MBP rozpatruje wniosek w terminie 7 dni chyba, że rozpatrzenie wniosku wymaga uzgodnienia z Komisja Socjalną.
 
§ 2. ŻRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU
1.      Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego według następujących zasad:
- dla pracowników - jest to odpis naliczany w I kwartale roku kalendarzowego w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego na jednego zatrudnionego, obowiązującego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
- dla emerytów - jest to odpis naliczony w I kwartale roku kalendarzowego w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego na jednego emeryta, obowiązującego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli stanowiło kwotę wyższą.
2.      Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
3.      Naliczone odpisy i inne zwiększenia Funduszu przekazywane są na rachunek bankowy ZFŚS w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 września.
4.      Nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.
 
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU
1.      Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:
- pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru bez względu na wymiar czasu pracy i staż pracy, ocenę zawodową i ich pozycję w strukturze firmy oraz członkowie ich rodzin;
- emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami MBP;
- pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym.
2.      Za członków rodzin pracownika uważa się pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione, a także przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia.
 
§ 4. ZASADY ORAZ WARUNKI PRZEZNACZANIA I PODZIAŁU ŚRODKÓW Z ZFŚŚ
1.      Komisja Socjalna opracowuje roczny plan działalności.
2.      Wnioski o przyznanie środków z Funduszu przyjmuje Komisja Socjalna w terminach:
- do 31 grudnia - na I kwartał roku następnego,
- do 31 marca - na pozostałe kwartały.
3.      Ze środków Funduszu wydziela się:
- Fundusz Socjalny w wysokości 80 %, w tym 5 % na zapomogi i pomoc rzeczową osób dotkniętych wypadkami losowymi,
- Fundusz Mieszkaniowy w wysokości 20 %.
4.      Z Funduszu Socjalnego finansuje się:
- krajowe i zagraniczne kolonie, obozy, pobyty lecznicze dzieci i młodzieży uczącej się do 20 roku życia (wypoczynek musi być zorganizowany w formie kolonii, obozów oraz zimowisk);
- wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie dla pracowników MBP, z którymi zawarto stosunek pracy (wysokość świadczenia urlopowego ustala Komisja Socjalna corocznie i jest ona uzależniona od wysokości odpisu na ZFŚS w danym roku);
- bezzwrotne zapomogi losowe, których wysokość wynosi 300,- zł, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 500,- zł;
- imprezy kulturalne, sportowe, oświatowe w formie dopłat do biletów, uzależnionych od wysokości dochodów osiąganych w Bibliotece (maksymalną kwotę dofinansowania ustala Komisja Socjalna na cały rok);
- wydatki świąteczne dla uczących się dzieci do 16 roku życia w postaci paczek, talonów lub gotówki, przeznaczonej w całości na sfinansowanie rzeczowych świadczeń, której wysokość ustala Komisja Socjalna;
- wydatki świąteczne dla pracowników, emerytów i rencistów w postaci paczek, talonów lub gotówki, przeznaczonej w całości na dofinansowanie rzeczowych świadczeń, której wysokość ustala w każdym roku Komisja Socjalna w zależności od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
5.      Środki Funduszu Mieszkaniowego przeznacza się na:
- uzupełnienie środków własnych na zakup mieszkań od osób fizycznych i prawnych,
- uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu mieszkalnego,
- adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
- remonty mieszkań pracowników, nawet gdy remontowane mieszkania nie są ich własnością,
- przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
- remont mieszkania i jego odnowienie na skutek wypadków losowych, takich jak: pożar, włamanie połączone z dewastacją lub zalanie,
- zakup mieszkania lub budynku mieszkalnego na wolnym rynku.
6.      Wysokość pożyczek będzie ustalana przez Komisję Socjalną oraz będzie uzależniona od wysokości odpisu przysługującego w danym roku.
7.      Pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego są oprocentowane w wysokości 5 % w stosunku rocznym.
8.      Podania o pożyczki (z wyłączeniem podań o pożyczki na remont mieszkań) muszą być udokumentowane.
9.      Okres spłat pożyczek na remont mieszkań wynosi do 24 miesięcy, a w pozostałych przypadkach pożyczek z funduszu mieszkaniowego do 48 miesięcy.
10.  Kolejność udzielania pożyczek uzależniona jest od daty wpływu podania.
11.  Spłatę pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego można zawiesić raz, po zatwierdzeniu podania o jej zawieszenie przez Komisję Socjalną MBP.
12.  Pożyczki udzielane są na wniosek pracownika, bądź emeryta lub rencisty MBP po zawarciu umowy zabezpieczonej przez 2 poręczycieli ze stałym źródłem przychodu. Poręczycielami przy udzielanych pożyczkach mogą być osoby nie będące pracownikami MBP (wzór umowy o pożyczkę stanowi Załącznik nr 2).
13.  Podania o pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego można składać po spłacie ostatniej raty poprzednio otrzymanej pożyczki.
14.  Udzielanie pożyczek dla pożyczkobiorców poszkodowanych na skutek wypadków losowych odbywa się poza określonymi w regulaminie terminami, jeżeli biblioteka dysponuje środkami na cele socjalne.
15.  Przyznanie świadczeń z Funduszu, a w szczególności ulg i pomocy bezzwrotnej uzależnia się od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku pomocy mieszkaniowej - także od jego sytuacji mieszkaniowej.
16.  Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu uprawnionego załączonym do wniosku (Załącznik nr 3). Podstawą ustalenia średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na członka rodziny są łączne dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, z poprzedniego roku kalendarzowego.
17.  Kwota dofinansowania do różnych form wypoczynku osób uprawnionych jest przyznawana według tabel opracowanych z zastosowaniem kryterium dochodowego, które stanowią Załącznik nr 4. Wysokość dofinansowania zależy również od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym i ilości złożonych podań pracowników.
18.  Dopłata do zakupionych przez zakład pracy biletów wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe przysługuje w wysokości 50 % ceny biletu.
19.  Częstotliwość korzystania z dofinansowania z Funduszu Socjalnego określa się:
- wypoczynek dzieci i młodzieży jeden raz w każdym roku kalendarzowym,
- świadczenie na wypoczynek organizowany we własnym zakresie dla pracowników i trwający minimum 14 dni kalendarzowych, przysługuje raz w roku, a jego wysokość jest uzależniona od wniosku pracownika, potwierdzonego w kadrach MBP (Załącznik nr 5),
- wydatki świąteczne dla pracowników oraz rencistów i emerytów MBP ustala się raz w roku kalendarzowym.
20.  Ujawnienie fałszywych zaświadczeń i oświadczeń powoduje automatyczne zawieszenie świadczeń socjalnych na dwa lata.
 
§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE  
1.      Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich uprawnionych do korzystania z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach.
2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                           
Zatwierdzono decyzją: 
10.01.2018 Marzena Litman
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Dyrektora MBP Nr 1/2018
   
UMOWA Nr …/…
w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawartej w dniu …………………….. pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zwanym dalej „zakładem pracy”, reprezentowanym przez dyrektora Marzenę Litman,
a  …………......……………………………... zamieszkałą/łym w …………………… ul. …………………..………………….. zwaną dalej „pożyczkobiorcą”.
 
Została zawarta umowa o następującej treści:
 
§ 1
Decyzją Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza z dnia ………………….. podjętej w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, na podstawie Ustawy z dnia 04 marca 1994 roku, o zakładowych funduszach świadczeń socjalnych w jednostkach gospodarki uspołecznionej /Dz .U. Nr 43, poz.163 i 168/, z dnia 30 marca 1994 roku w sprawie ogólnych zasad udzielania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w uspołecznionych zakładach pracy z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana pożyczka losowa ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego w wysokości  ………………... słownie: ……………………………. złotych oprocentowana 5% w stosunku rocznym w wysokości…………….. słownie: …………………. złotych ………./100.
 
§ 2
1.      Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi … rat/y.
Rozpoczęcie spłaty następuje od miesiąca  ……………. roku.
1 rata wynosi ………... zł  i następne ……….. raty  po ………... zł.
2.  Spłatę pożyczki zawiesza się na okres .......... rat, t.j. od dnia ............... do dnia ......................... pod warunkiem przepracowania tego okresu w zakładzie pracy. Po upływie okresu zawieszenia t.j. z dniem ................... pożyczka podlega spłacie w ciągu ........ rat,  w ratach miesięcznych po złotych ................................................................... Pożyczka, której spłatę zawieszono, lub której okres spłaty przedłużono do ............ rat, podlega całkowitemu/częściowemu do ............ % umorzeniu pod warunkiem przepracowania przez pracownika w zakładzie ............. lat od dnia przyznania pożyczki, a w stosunku do emerytów, lub rencisty gdy emerytura jest jedynym źródłem jego utrzymania.
Rozpoczęcie spłaty pozostałej części pożyczki w kwocie ................. złotych słownie: ...................................................................................... nastąpi od dnia ........................  w równych ratach miesięcznych po złotych   .................. słownie: ............................... .
 
§ 3
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy poczynając od  ………………
 
§ 4
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia między zakładami pracy, z powodu likwidacji zakładu pracy, lub jego upadłości oraz w razie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy ustali, w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki.
 
§ 5
Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy: Ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
§ 7
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy, a jeden pożyczkobiorca.
 
Na poręczycieli proponuję:
 
1.  ………………………………                       2.  …………………………………                                                                                                                                                                   
zam. …………………………….                      zam. …….…………........................
 
ul. ……………………………….                      ul. …………..……………………..
 
nr dow. osob. …….……………...               nr dow. osob. ……………………..
               
W razie  nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni za pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń:
 
 
.....................................................                 .....................................................
nazwa zakładu pracy                                          nazwa zakładu pracy
 
1. ..................................................                      2. ……………………………….
       podpis poręczyciela                                             podpis poręczyciela
                                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor            Główny księgowy                    Pożyczkobiorca              Komisja socjalna
 
 
 
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Dyrektora MBP Nr 1/2018
 
OŚWIADCZENIE
o dochodach rodziny osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS
 
 
Oświadczam, że średni miesięczny dochód uzyskany w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących ze mną wspólnie gospodarstwo domowe wynosi:
 
 
L.p.                               Członek rodziny i wspólnego gospodarstwa   Kwota dochodu brutto
1. Dochód wnioskodawcy  
2. Dochód współmałżonka 
3. Dochód dzieci  
4. Dochód innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  
5. Razem dochód  
6. Liczba osób w rodzinie łącznie z wnioskodawcą  
7. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie  
 
 
Świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
 
 
                                                                                             …………………………………
                                                                                                (data i podpis)
 
 
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Dyrektora MBP Nr 1/2018
 
Kwoty dofinansowania do różnych form wypoczynku osób uprawnionych:
 
1.      Dofinasowanie wczasów, kolonii i obozów
Podstawę obliczenia odpłatności za wczasy, kolonie i obozy otrzymywane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi:
- dochód brutto na 1 członka rodziny uzyskany w roku poprzedzającym świadczenie,
- rachunek dokumentujący poniesiony koszt wypoczynku dziecka do kwoty maksymalnej 1.400 zł.
 
Za najniższy przyjmuje się równowartość najniższego wynagrodzenia obowiązującego na początku roku, w którym pracownik świadczenie otrzymuje.
Za styczeń 2018 roku wynosi ono 2.100,00 zł brutto.
 
Dochód na 1 członka rodziny                        Odpłatność od skierowania
do 2.100,00                                                                         30 %
od 2.101,00 do 2.900,00                                                       35 %
od 2.901,00 do 3.700,00                                                       40 %
od 3.701,00 do 4.500.00                                                       45 %
powyżej 4.501,00                                                                  50 %
 
2.      Świadczenia rzeczowe
Wysokość świadczenia ustala Komisja Socjalna MBP.
 
Dochód na 1 członka rodziny
do 2.100,00
od 2.101,00 do 2.900,00                   
od 2.901,00 do 3.700,00
od 3.701,00 do 4.500.00
powyżej 4.501,00      
  
 
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Dyrektora MBP Nr 1/2018
   
Wniosek pracownika o dofinansowanie z ZFŚS
   
1.      Imię i nazwisko ……………………………………………………..
 
2.      Adres zamieszkania …………………………………………………
 
3.      Miejsce pracy ……………………………………………………….
 
 
Wnioskuję o udzielenie dofinansowania na wypoczynek organizowany we własnym zakresie trwający minimum 14 dni kalendarzowych w terminie ……………………………………………….
 
           
                                                                                             ……………………………….
                                                                                           podpis wnioskodawcy
 
Potwierdzam termin korzystania z urlopu wypoczynkowego.
                                                                                              ……………………………….
                                                                                           podpis pracownika kadr
 
Decyzja o przyznaniu dofinansowania z ZFŚS
 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS przyznaję Panu/i ……………………………………..
 
kwotę ……………….. słownie: ……………………………………………………………………….
 
z tytułu dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.
 
Od wyżej wymienionej kwoty potrącono należy podatek w wysokości ……………………………….
 
Do wypłaty/przelewu na konto osobiste pozostaje …………………………………………………….
 
 
Dyrektor                Główny księgowy                                             Komisja socjalna
 

Wytworzył: Marzena Litman (11 stycznia 2018)
Opublikował: Marzena Litman (11 stycznia 2018, 09:15:31)
Podmiot udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij