2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020 | 2021

Zarządzenie 11/2021


Zarządzenie nr 11

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta 
w Pabianicach z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.

Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 164) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 246) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się do stosowania w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta 
w Pabianicach:
„Instrukcję kancelaryjną” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
„Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
„Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt” stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt.2, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.  

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos-Meus (2 lipca 2021)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (6 lipca 2021, 10:40:14)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96