Unieważnienie zapytanie ofertowego dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

Zamawiający unieważnia postępowanie: na sporządzenie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 07.08.2018 po analizie złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do każdego z wykonawców, którzy złożyli oferty o wyjaśnienie treści złożonych ofert. Wykonawcy udzielili odpowiedzi.
 
W wyniku analizy przesłanych wyjaśnień do dalszej oceny zakwalifikowano ofertę nr 2: „Domagało Wnuk Architekci” Małgorzata Domagało-Wnuk jako jedyną spośród złożonych spełniającą wymogi formalne.
 
W związku z faktem, iż kwota zaoferowana w jedynej ofercie spełniającej wymogi formalne znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zmuszony był unieważnić postępowanie.
 

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (22 sierpnia 2018, 20:01:16)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189