OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na najem na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Hali Koszykówki

 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
  
DYREKTOR 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
W PABIANICACH 
  
działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice ich zbywania, zamiany i darowizny, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, obciążania prawami rzeczowymi ograniczonymi, użyczenia, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 301, poz. 2502; zmiany: Dz. Urząd. Województwa Łódzkiego z 2008 r. Nr 44, poz. 521; Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 326, poz. 2714) oraz Uchwały Nr 17/97/II Zarządu Miasta Pabianic z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 180/96/II Zarządu Miasta Pabianic z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie stawek czynszowych za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych.
 
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony
na najem na czas nieoznaczony
pomieszczeń w budynku Hali Koszykówki
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota - Roweckiego 3
z przeznaczeniem na siłownię
 
Przedmiotem najmu są dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 73,50 m2 wraz z przyległym zapleczem socjalnym o powierzchni 17,80 m 2 znajdujące się w budynku Hali Koszykówki położonej w Pabianicach przy ul.Grota –Roweckiego 3, z  przeznaczeniem na siłownię .
 
Najemca winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia
 i decyzje wymagane na podstawie określonych przepisów prawa dla danego rodzaju prowadzonej działalności w pomieszczeniu będącym przedmiotem najmu, jak również we własnym zakresie i na własny koszt wykonać stosowne prace wynikające z uzyskanych zezwoleń i decyzji.
 
Warunki najmu określa umowa, która stanowi integralną część postępowania przetargowego.
 
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi
1.370,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt )
plus obowiązujący podatek VAT
 
Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosić będzie koszty :
 
1.      Poboru zimnej wody
2.      Poboru ciepłej wody
3.      Odprowadzania ścieków
4.      Poboru energii elektrycznej
 
 
Pisemne oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach uniemożliwiających identyfikację oferenta, z napisem „Przetarg – Pomieszczenia Hala Koszykówki ” w Sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pabianice ul. „Grota” Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 65, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 12 maja  2016 r. do godz. 12.00.
 
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
 
1.      Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję w sprawie nadania numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.      Zgodę właściwych organów oferenta na wynajem pomieszczenia objętego przetargiem, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
3.      Datę sporządzenia oferty.
4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się projektem umowy najmu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
6.      Oferowaną  miesięczną stawkę czynszu najmu netto wyższą od stawki wywoławczej, do której zostanie doliczony podatek VAT.
7.      Sposób wykorzystania pomieszczenia będących przedmiotem przetargu.
8.      Oferta winna być podpisana przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 
Otwarcie pisemnych ofert,  w ramach części jawnej przetargu, odbędzie się w dniu 12 maja  2016 r., o godz. 14.00 w sali konferencyjnej, I piętro budynku  Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji, Pabianice, ul. „Grota” Roweckiego 3.
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach zawiadomi osobę  ustaloną jako najemca pomieszczenia w terminie 3 od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu
i terminie zawarcia umowy najmu, przy czym umowa najmu zostanie podpisana  nie później niż w 7 dniu od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
 
Jeżeli najemca pomieszczenia wyłoniony w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie podpisze umowy najmu w wyznaczonym terminie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
 
Projekt umowy  i informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Pabianice ul. Grota- Roweckiego 3, I piętro, pokój nr 65, tel. 042 212 10 57
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach ma prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 
Istnieje możliwość zakupu wyposażenia siłowni.
               
  Wzór umowy najmu (67kB) pdf
  Protokół Komisji Przetargowej 12-05-2016 (44kB) pdf PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ - wybór oferty 12-05-2016r.
  

metryczka


Wytworzył: Marcin Łagiewski (28 kwietnia 2016)
Opublikował: Marcin Łagiewski (28 kwietnia 2016, 10:22:45)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Łagiewski (16 maja 2016, 07:34:15)
Zmieniono: Dodanie wyników przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3461