Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
 
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest:  sprzedaż i dostawa z  transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa.
Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32, REGON: 100999466
 
DANE OGÓLNE:
            Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
a)         Olej opałowy będzie spełniał wymogi normy PN-C-96024,
b)         Realizacja umowy będzie przebiegała w sposób ciągły w trakcie wyznaczonego okresu, dostawy będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
c)         Dane fizykochemiczne oleju:
- gęstość w temperaturze 15°C- nie wyższa niż 860 kg/m³,
- wartość opałowa – nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 °C,
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C – nie wyższa niż6,0 mm²/s
- temperatura płynięcia – nie wyższa niż -20°C
- pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej – nie więcej niż 0,3% (m/m)
- zawartość siarki – nie więcej niż 0,10% (m/m)
- zawartość wody – nie więcej niż 200 mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych – nie więcej niż 24 mg/kg,
- pozostałość po spopieleniu – nie więcej niż 0,01 % (m/m),
- barwa – barwnik typu Solvent Red 164, (mg/litr) – czerwona lub barwnik typu Solvent Red 19, (mg/litr),
- znacznik Solvent Yellow 124, (mg/litr)
 Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
 Termin i miejsce złożenia oferty: do 18.11.2019 roku do godziny 10:00 – adres email: biuro@mosir.pabianice.pl
 Termin i miejsca otwarcia ofert: 18.11.2019   roku o godzinie 10:30 – siedziba Zamawiającego (sekretariat).
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie następował w oparciu i kryterium najniższej ceny – cena 100%.
Do oferty (sporządzonej według wzoru załącznik na 1) należy załączyć: aktualny wydruk z CEiDG lub odpis z KRS (data wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert) oraz aktualną koncesję na prowadzenie działalności – obrót paliwami ciekłymi.
 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami – w języku polskim- w formie pisemnej. Dopuszcza się inną formą porozumiewania się ( poczta elektroniczna, faks) z zastrzeżeniem, że wszelkie oświadczenia i dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie.
Adres poczty elektronicznej: biuro@mosir.pabianice.pl
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faks podany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
Ofertę należy przesłać na wskazany adres mailowy według wzoru z załącznika do zapytania, która powinna zawierać:
a.         Nazwę oferenta
b.         Adres oferenta
c.         NIP oferenta
d.         REGON oferenta
e.         Wartość przedmiotu zamówienia w podziale na:
- cena netto
- podatek VAT
- cena brutto
                                                           
                                                                                                           
Załącznik:
1.         Wzór formularza ofertowego
2.         Wzór umowy

metryczka


Wytworzył: Marcin Cieślak (25 października 2019)
Opublikował: Marcin Krawczyk (25 października 2019, 16:33:50)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239