Informacja z otwarcia ofert dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

07.08.2018
W dniu 07.08.2018 po analizie złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do każdego z wykonawców, którzy złożyli oferty o wyjaśnienie treści złożonych ofert do dn. 10.08.2018 r..

06.08.2018 r.
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na sporządzenie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.w wyznaczonym terminie złożone zostały następujące oferty:1. KANON ARCHITEKCI JANDER ZUTEREK S.C., 90-515 Łódź,ul. Wólczańska 732. „Domagało Wnuk Architekci” Małgorzata Domagało-Wnuk, 90-755 Łódź, Al. 1-go Maja 87 lok 315
Zamawiający informuje, że wszystkie oferty złożone w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, która zostanie dokonana bezzwłocznie.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (6 sierpnia 2018)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (9 sierpnia 2018, 20:38:08)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: Ryszard Adamczyk (19 grudnia 2021, 17:40:24)
Zmieniono: Zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660