2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2020

Zarządzenie 20/2020

Zarządzenie nr 20/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach z dnia
28 sierpnia 2020r. w sprawie wysokości opłat za uczestnictwo w sekcjach zainteresowań.

W związku z działalnością sekcji artystycznych działających w Miejskim Ośrodku Kultury
im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach wprowadzam cennik opłat – Załącznik Cennik

§ 1

Na podstawie Uchwały nr XXXVII/484/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Pabianiczanina” wprowadza opłaty za zajęcia
dla mieszkańców Pabianic posiadających Kartę Pabianiczanina – załącznik Cennik

§ 2

W przypadku wolnych miejsc w sekcjach, uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy spoza terenu Miasta Pabianic. Opłata za zajęcia jest wyższa od kwoty należnej dla osób nie posiadających Karty Pabianiczanina – załącznik – Cennik

§ 3

Na podstawie Uchwały Nr LVII/723/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia systemu ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Pabianic posiadających „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych”, wprowadza się n/w zniżki opłat za zajęcia w sekcjach artystycznych:

  • 50 % zniżki na pierwsze dziecko uczestniczące w zajęciach,

  • 75 % zniżki na drugie dziecko uczestniczące w zajęciach,

  • 100 % zniżki na trzecie i kolejne dzieci uczestniczące w zajęciach.

załącznik – Cennik

§ 4

W przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż jeden członek z rodziny, zniżka zależy
od wysokości opłat za dane zajęcia i naliczana jest kolejno od opłat najwyższych
do najniższych (najniższa zniżka 50% - dotyczy zajęć najdroższych, najwyższa zniżka 100%
- zajęć najtańszych).


§ 5

Na podstawie Uchwały Nr XXI/244/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu „Pabianicka Karta Seniora” oraz Wniosku
o przystąpienie do Programu „Pabianicka Karta Seniora” z dnia 07.03.2016r., wprowadza się zniżki za zajęcia w sekcjach artystycznych – Załącznik Cennik

§ 6

  1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa
    Herberta w Pabianicach może zwolnić z obowiązku uiszczania opłaty, o której mowa w § 1 i § 2.

  2. Dzieci pracowników i współpracowników Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, mogą być zwolnione na równych zasadach z opłat za udział w zajęciach w sekcjach.

Podstawa Prawna: ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 6 czerwca 2016 r. poz.785;ost. Zm. Dz. U. z 29.września 2016r. poz.1579); Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 3 kwietnia 2012r. poz. 361; ost. zm. Dz. U.z 29 czerwca 2016r. poz.929.

§ 7

Opłaty wymienione w § 1 i § 2 za dany miesiąc po uwzględnieniu zniżek w § 3 i § 5 należy wnosić do 10-go dnia danego miesiąca.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 20/2019 z dnia 2 września 2019r.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje do odwołania.


metryczka


Wytworzył: Maria Wrzos - Meus (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Robert Gabrjanczyk (31 sierpnia 2020, 13:23:58)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Kultury

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112