Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach .

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Krawczyk biuro@itsma.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697689317. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek hotelowo-administracyjny MOSiR w Pabianicach mieści się przy ulicy Grota Roweckiego 3.
  • Obiekt posiada miejsce wyznaczone na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Obiekt wolnostojący, wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek jednopiętrowy. Na piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Hotel posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia hotelu nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Budynek posiada sieć WiFi
 2. Hala tenisowa mieści się przy ulicy Grota Roweckiego 3.
  • Obiekt nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami.
  • Hala tenisowa jest budynkiem wolnostojącym, wejście główne bez schodów. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia ośrodka nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Hala posiada sieć WiFi.
 3. Ośrodek „Lewityn” w Pabianicach mieści się przy ulicy Bugaj 110.
  • Obiekt nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami.
  • Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Ośrodek jest obiektem otwartym ogólnodostępnym.
  • Ośrodek wyposażony w system informacji głosowej, brak pętli indukcyjnej.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym,
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Ośrodek posiada sieć WiFi
 4. Pływalnia Obiekt MOSiR w Pabianicach mieści się przy ulicy Grota Roweckiego 3 Przed budynkiem znajduje się parking na którym niema miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku stanowią drzwi automatyczne od strony północnej i drzwi skrzydłowe od strony wschodniej. Drzwi do obiektu otwierane i zamykane są przez wyznaczonego pracownika, w przedsionku znajduje się manipulator alarmowy którym zabezpieczany jest budynek. Budynek jest jednopiętrowy. Na piętro na którym znajduje się pływalnia prowadzą schody. W obiekcie niema wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim, posiadamy jedną toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym po uzyskaniu zgody dyrektora MOSiR. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

metryczka


Wytworzył: Marcin Krawczyk (22 września 2020)
Opublikował: Marcin Krawczyk (22 września 2020, 11:38:57)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (31 marca 2022, 20:30:17)
Zmieniono: Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-31

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5048