Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są dostępne cyfrowo,
 • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • nie są w pełni dostępne cyfrowo dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza nie jest uprawniona np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Litman, biblioteka@mbppab.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 2155031.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Św. Jana 10
  • Biblioteka nie posiada miejsca wyznaczonego na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Biblioteka użytkuje parter i piętro kamienicy, a wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek dwupiętrowy z poddaszem. Na piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 2. 20 Stycznia 14
  • Biblioteka nie posiada miejsca wyznaczonego na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Biblioteka mieści się na parterze bloku wielorodzinnego, wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek czteropiętrowy. Do biblioteki na parterze prowadzą schody. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 3. Łaska 46/48
  • Biblioteka nie posiada miejsca wyznaczonego na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  • Biblioteka mieści się na parterze budynku usługowo-handlowego, wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek jednopiętrowy. Do biblioteki na parterze prowadzą stopnie. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 4. Jana Pawła II nr 68
  • Biblioteka znajduje się w Pabianickim Centrum Medycznym, przed którym znajdują się miejsca wyznaczone na parkingi dla osób niepełnosprawnych.
  • Biblioteka mieści się na niskim parterze Pabianickiego Centrum Medycznego, wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek wielopiętrowy. Do biblioteki na niskim parterze prowadzą schody. Budynek posiada windy do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Nie posiada platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  • Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  • Pomieszczenia biblioteki nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

metryczka


Wytworzył: Marzena Litman (22 września 2020)
Opublikował: Marzena Litman (22 września 2020, 12:29:09)
Podmiot udostępniający: Miejska Biblioteka Publiczna

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5417