Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dot. Zapytania ofertowego - ustalenia ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach z 24.04.2020

  Muzeum Miasta Pabianic informuje, że na Wykonawcę naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach wybrano firmę "Denlux". [...]

Zapytanie ofertowe - ustalenie ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach - Wznowienie

ZAPYTANIE OFERTOWE(postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)        1.       Nazwa i adres Zamawiającego:       Muzeum [...]

Informacja w sprawie wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach

W związku ze zmianą terminu wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w PabianicachMuzeum Miasta Pabianicpostanowiło ponowić zapytanie ofertowe w tym zakresie. [...]

Zapytanie ofertowe - ustalenie ceny wykonania naprawy instalacji odgromowej budynku Stary Rynek 1 w Pabianicach

ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)     1.       Nazwa i adres Zamawiającego:       Muzeum Miasta [...]

Postępowanie z dn. 19.12.2018 r. dot. sporządzenia dokumentacji na potrzeby wniosku "Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych...”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji na potrzeby wniosku "Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z [...]

Zapytanie ofertowe dot. projektów funkcjonalno-użytkowych dla budynków MMP /Stary Rynek 2/ i MOK /ul. Kościuszki 14/.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny [...]

Unieważnienie zapytanie ofertowego dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

Zamawiający unieważnia postępowanie: na sporządzenie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Muzeum Miasta Pabianic w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie [...]

Informacja z otwarcia ofert dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

07.08.2018W dniu 07.08.2018 po analizie złożonych ofert Zamawiający zwrócił się do każdego z wykonawców, którzy złożyli oferty o wyjaśnienie treści złożonych ofert do dn. 10.08.2018 r..06.08.2018 r.W związku z ogłoszeniem [...]

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia dokumentów: a) kosztorysu budowlanego budynku, Pabianice, Stary Rynek 1 b) projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami i kosztorysem budynku Pabianice, Stary Rynek 2

Szczegóły zapytania ofertowego w załączonym pliku Uwaga:1.    Zapytanie ofertowe publikowane jest także w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/72692.   [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE CPV: 71241000-9 CPV uzupełniający:98133100-5

CPV: 71241000-9Pełna nazwa: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizydrugi kod CPV uzupełniający: 98133100-5 – usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych ZAPYTANIE [...]

INFORMACJA dot. Zapytania ofertowego - przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz stropu I piętra obiektu.

Muzeum Miasta Pabianic informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz [...]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - Dwór Kapituły Krakowskiej - polegających na trwałym usunięciu szkodników z drewna konstrukcji dachu oraz stropu I piętra obiektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień Publicznych)     1.       Nazwa i adres Zamawiającego:       Muzeum Miasta [...]

metryczka