Zapytanie ofertowe: sprzedaż i dostawa z transportem własnym oleju opałowego


Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2021 r.
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
 
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość netto (bez podatku od towarów i usług) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych.
 
Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa z  transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa.
Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32
DANE OGÓLNE:
            Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
a)         Olej opałowy będzie spełniał wymogi normy PN-C-96024,
b)         Realizacja umowy będzie przebiegała w sposób ciągły w trakcie wyznaczonego okresu, dostawy będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
c)         Dane fizykochemiczne oleju:
- gęstość w temperaturze 15°C- nie wyższa niż 860 kg/m³,
- wartość opałowa – nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 °C,
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C – nie wyższa niż6,0 mm²/s
- temperatura płynięcia – nie wyższa niż -20°C
- pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej – nie więcej niż 0,3% (m/m)
- zawartość siarki – nie więcej niż 0,10% (m/m)
- zawartość wody – nie więcej niż 200 mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych – nie więcej niż 24 mg/kg,
- pozostałość po spopieleniu – nie więcej niż 0,01 % (m/m),
- barwa – barwnik typu Solvent Red 164, (mg/litr) – czerwona lub barwnik typu Solvent Red 19, (mg/litr),
- znacznik Solvent Yellow 124, (mg/litr)
- Zamawiający informuje, że dostawy będą się odbywać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie, bez prawa dochodzenia przez dostawcę regresu (odszkodowania) z tego tytuł.
1.    Termin wykonania zamówienia: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
2.    Warunki finansowe rozliczeń:
a)    płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury,
b)   podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
3.    Miejsce i termin złożenia oferty: do 03.12.2021 r. do godziny 12:00
4.    Termin otwarcia ofert: 03.12.2021 r. o godzinie 13:00
5.    Ofertę należy przygotować według wzoru z załącznika nr 3 do zapytania. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta: sprzedaż i dostawa z transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa” w sekretariacie lub przesłać na adres mailowy biuro@mosir.pabianice.pl
6.    Wybór najkorzystniejszej oferty będzie następował w oparciu o kryterium najniższej ceny – cena 100 %.
7.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Rafał Górny.
8.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć: aktualny wydruk z CEiDG lub odpis z KRS (data wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert) oraz aktualną koncesję na prowadzenie działalności – obrót paliwami ciekłymi.
 
9.          Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami – w języku polskim - w formie pisemnej. Dopuszcza się inną formę porozumiewania się (poczta elektroniczna, faks) z zastrzeżeniem, że wszelkie oświadczenia i dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie. Adres poczty elektronicznej: biuro@mosir.pabianice.pl
 
10.              Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał
 
11.              Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał

Zapytanie ofertowe (80kB) pdf
Oferta (18kB) pdf
Wzór umowy (146kB) pdf
otwarcie i wybór (102kB) pdf
Ponowny wybór (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Maciejewska (23 listopada 2021)
Opublikował: Marcin Krawczyk (23 listopada 2021, 20:35:02)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (13 grudnia 2021, 11:02:10)
Zmieniono: Odstąpienie od podpisania umowy - ponowny wybór kontrahenta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 268