Informacja o naborze na stanowisko Kierownika Hali koszykówki i Pływalni


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:
 
KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW HALA KOSZYKÓWKI - PŁYWALNIA
 
Wymagania:
1.      wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane magisterskie inżynierskie;
2.      znajomość obsługi komputera, systemu Windows, pakietu Office;
3.      wymagany  staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołami ludzkimi.
 
Liczba miejsc: 1
1)      podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
2)      miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH
 
I. OBOWIĄZKI PODSTAWOWE
 
Do  podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia należy:
 
1.      Przestrzeganie przepisów prawa, regulaminu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
2.      Przestrzeganie przepisów oraz zasad  BHP i PPOŻ.
3.      Wykonywanie zadań służbowych sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
4.      Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych o zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
5.      Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
6.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami, podwładnymi i pozostałymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
7.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
8.      Sumienne i staranne wykonywanie poleceń wydawanych przez przełożonych.
 
II. OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE
 
Do obowiązków szczegółowych osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia należy w szczególności:
 
1.      Kierowanie Zespołem Obiektów Rekreacyjno-Sportowych „Włókniarz” w skład którego wchodzą: Hala Koszykówki w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 oraz Pływalnia w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3.
2.      Zarządzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych kierowanych obiektów.
3.      Współdziałanie i nadzorowanie działalności najemców prowadzących usługi w kierowanych obiektach, w zakresie określonym w zawartych umowach.
4.      Przedkładanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach propozycji cen za usługi świadczone w kierowanych obiektach.
5.      Przedkładanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach propozycji prac inwestycyjno – remontowych w kierowanych obiektach.
6.      Przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw usług i robót budowlanych do i w kierowanych i nadzorowanych obiektach.
7.      Przygotowywanie, nadzorowanie i udział w czynnościach odbiorowych wykonania prac inwestycyjno – remontowych w kierowanych obiektach.
8.      Przedkładanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach propozycji zakupu sprzętu i wyposażenia.
9.      Sporządzanie w określonych terminach projektów planu finansowego dochodów i wydatków kierowanych obiektów.
10.  Sporządzanie sprawozdawczości określonej w stosownych przepisach.
11.  Nadzorowanie, koordynowanie i kontrola pracowników, zatrudnionych w MOSiR na stanowiskach :
-          ratownika
-          mistrza
-          majstra
-          konserwatorów sprzętu sportowego
-          pracowników zaplecza sportowego
12.  Współpracowanie z pozostałymi kierownikami działów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach w sprawie racjonalnego wykorzystania sprzętu konserwacyjnego oraz innego sprzętu i urządzeń.
13.  Nadzorowanie utrzymania czystości i porządku w kierowanych obiektach i na terenie przyległym do tych obiektów będącym w zarządzie lub we władaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
14.  Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach w sprawach związanych z okresowym badaniem wody na pływalni.
15.  Przeprowadzenie wymaganych stosownymi przepisami okresowych przeglądów budynku hali koszykówki i budynku pływalni.
16.  Prowadzenie „Książek Obiektu Budowlanego” dla budynku hali koszykówki i budynku pływalni.
17.  Udzielanie  podległym, nowozatrudnionym pracownikom wstępnego instruktażu bhp na stanowisku pracy.
18.  Podejmowanie właściwych (zgodne z instrukcją) działań na okoliczność wypadku przy pracy.
19.  Wykonywanie innych obowiązków i zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach
 
 
III.ZAKRES UPRAWNIEŃ I UPOWAŻNIEŃ
 
Osoba  zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu  Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia posiada uprawnienia i upoważnienia do:
1.      Samodzielnego i bezpośredniego kierowania zespołem podległych pracowników.
2.      Wydawania wiążących poleceń służbowych podległym pracownikom.
3.      Wnioskowania o zatrudnienie bądź zwolnienie podległych pracowników.
4.      Występowania z wnioskiem do Dyrektora MOSiR w sprawach nagradzania, premiowania  i karania   podległych pracowników.
5.      Sporządzania planu urlopów dla podległych pracowników i udzielania im urlopów.
6.      Korzystania z służbowego telefonu.
7.      Uczestnictwa w kursach, szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymaganych na zajmowanym stanowisku.
8.      Przedstawiania zwierzchnikowi propozycji cen za usługi świadczone w poszczególnych nadzorowanych obiektach.
9.      Przedstawiania zwierzchnikowi propozycji prac inwestycyjno – remontowych w nadzorowanych obiektach oraz zakupu sprzętu i wyposażenia do tych obiektów.
 
 
 
 
IV. OBOWIĄZKI ZASTĘPOWANIA STANOWISKA PRACY
Osoba  zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów  ma obowiązek zastępowania pracowników wskazanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach podczas ich nieobecności w pracy.
 
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Osoba  zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia  ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zdań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 
VI. OFERTA KANDYDATA MUSI ZAWIERAĆ
1)      list motywacyjny,
2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, ukończonych szkoleń,
4)      kserokopie  świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)      ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego  na podobnych stanowiskach,
6)      ewentualne kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa   Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych
9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze  zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego  naboru do zatrudnienia w urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku   kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego dokumentu  równoważnego,
10)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
     
Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 1-2 oraz 7-9 każdorazowo winny być opatrzone   odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach   dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.
 
Miejsce składania lub przesyłania ofert:
Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej  imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący   sposób:
Nabór na stanowisko – Kierownik Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
      
Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w sekretariacie  MOSiR w Pabianicach ul. Kilińskiego  34 (budynek hotelu „Włókniarz”) lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres MOSiR ul. Grota Roweckiego 3.
 
Termin składania ofert do dnia 25.01.2022 r.
 
 
 
VII.  INFORMACJE DODATKOWE :
 
1)      oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane,
2)      w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenie do MOSiR w Pabianicach uważa się datę otrzymania  tych dokumentów (datę wpływu do MOSiR w Pabianicach),
3)      w treści oferty aplikacyjnej proszę podać numer telefonu do kontaktu,
4)      osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązane do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty aplikacyjnej,
5)      w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń  lub tłumacza przysięgłego,
6)      przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym  kierownicze stanowisko urzędnicze w MOSiR w Pabianicach”
7)      dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOSiR w Pabianicach zostaną  dołączone do jego akt osobowych,
8)      kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w komórce kadr  najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o    niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,
9)      zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne,
10)  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach przekroczył 6%.
 
 
nabór na stanowisko (141kB) pdf
klauzula dla kandydatów (129kB) pdf
Informacja o naborze na stanowisko-1 (87kB) pdf
 
 
 
 
            
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Maciejewska (11 stycznia 2022)
Opublikował: Marcin Krawczyk (11 stycznia 2022, 11:31:35)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (17 lutego 2022, 13:34:54)
Zmieniono: Informacja o naborze na stanowisko-1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348