Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - garażu o pow. 15 m2 ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 
Działając na podstawie Uchwały nr LXVII/481/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 maja 2022 r. 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - garażu o pow. 15 m2 ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32   REGON: 100999466
 
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego - garażu o pow. 15 m2 mieszczącego się przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach.
Warunki najmu określa umowa najmu, która stanowi integracyjną część postępowania przetargowego.
 
Pomieszczenie będące przedmiotem przetargu przeznaczone zostało do wynajęcia na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2024 r.
 
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 160 zł. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.
 
Oferty w zaklejonych kopertach wraz z koniecznymi oświadczeniami należy składać w sekretariacie MOSiR znajdującym się w hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl 
 
Termin złożenia ofert: do dnia 16 listopada 2023 r. do godz. 13:00
 
Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2023 r. godz. 15:00.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1.Dane oferenta:
 - imię, nazwisko i adres oferenta lub
- nazwę oraz siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zaświadczenie i nr REGON, NIP, wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
5.Oferowaną miesięczną stawkę czynszu netto wyższą od stawki wywoławczej, do której zostanie doliczony podatek VAT.
6.Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
7.Wyklucza się oferty złożone przez osoby lub podmioty mające kiedykolwiek zaległości w zobowiązaniach wobec Wynajmującego.
 
Otwarcie pisemnych ofert odbędzie się w dniu 16.11.2023 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej, 
I piętro budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawiadomi osobę wybraną jako najemcę lokalu w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, przy czym umowa dzierżawy zostanie podpisana nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli najemca lokalu wyłoniony w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie podpisze umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Pabianicach ma prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Maciejewska (7 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Krawczyk (7 listopada 2023, 15:52:48)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348