Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 387 m2 ul. Bugaj 110 w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 
Działając na podstawie Uchwały nr LXVII/481/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
o pow. 387 m2 ul. Bugaj 110 w Pabianicach
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32   REGON: 100999466
 
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu użytkowego o pow. 387 m m2 mieszczącego się przy ul. Bugaj 110. Na nieruchomości możliwe jest prowadzenie działalności usługowej o nieuciążliwym charakterze.
 
Dzierżawca winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia i decyzje wymagane na podstawie określonych przepisów prawa dla danego rodzaju działalności, w pomieszczeniach będących przedmiotem dzierżawy, jak również we własnym zakresie i na własny koszt wykonać stosowne prace wynikające z uzyskanych zezwoleń lub decyzji.
Warunki dzierżawy określa umowa dzierżawy, która stanowi integracyjną część postępowania przetargowego.
 
Budynek będący przedmiotem przetargu przeznaczony został do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
 
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 10 zł/m2. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.
Niezależnie od czynszu dzierżawnego, dzierżawca ponosić będzie koszty:
- zużytej energii elektrycznej;
- ogrzewania;
- wywozu nieczystości;
- zużycia wody i ścieków według wskazań wodomierzy;
- podatku od nieruchomości.
 
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w wysokości równej średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Monitorze Polskim.
 
Oferty w zaklejonych kopertach wraz z koniecznymi oświadczeniami należy składać
w sekretariacie MOSiR znajdującym się w hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl 
 
Termin złożenia ofert: do dnia 23 listopada 2023 r. do godz. 13:00
 
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2023 r. godz. 15:00.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1.       Dane oferenta:
 - imię, nazwisko i adres oferenta lub
- nazwę oraz siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zaświadczenie i nr REGON, NIP, wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
2.       Zgodę właściwych organów oferenta na dzierżawę lokalu objętego przetargiem, jeśli oferentem jest osoba prawna.
3.       Datę sporządzenia oferty.
4.       Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5.       Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
6.       Oferowaną miesięczną stawkę czynszu netto wyższą od stawki wywoławczej, do której zostanie doliczony podatek VAT.
7.       Opis wizji prowadzonej działalności.
8.       Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
9.       Oferent nie prowadzący działalności gospodarczej w przypadku wygrania przetargu, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1, przed dniem podpisania umowy z Wynajmującym.
10.   Wyklucza się oferty złożone przez osoby lub podmioty mające kiedykolwiek zaległości w zobowiązaniach wobec Wynajmującego.
 
Otwarcie pisemnych ofert odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, I piętro budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawiadomi osobę wybraną jako dzierżawca lokalu w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, przy czym umowa dzierżawy zostanie podpisana nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli dzierżawca lokalu wyłoniony w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie podpisze umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Pabianicach ma prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 
Ogłoszenie MOSiR - hotel MAX - Bugaj 110 (160kB) pdf
Projekt umowy dzierżawy hotel MAX (181kB) pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Maciejewska (8 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Krawczyk (8 listopada 2023, 16:26:56)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (27 listopada 2023, 09:23:29)
Zmieniono: dodane ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 836