III przetarg w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego – restauracji w budynku administracyjno – hotelowym, przy ul Kilińskiego 34, w Pabianicach

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 
Działając na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029). 
 
Ogłasza III przetarg w formie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego – restauracji w budynku administracyjno – hotelowym, przy ul Kilińskiego 34,  w Pabianicach
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-196-27-56.  
 
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną, o powierzchni : 258.79 m2, składającego się z:
-  lokalu głównego: 65,25 m2
-  zaplecza: 107,70 m2,
-  tarasu: 85,84 m2 wraz z wejściem zewnętrznym (z możliwością użytkowania pod działalność zarobkową w miesiącach kwiecień-wrzesień).
 
Najemca winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać niezbędne zezwolenia i decyzje wymagane na podstawie określonych przepisów prawa dla danego rodzaju działalności, w pomieszczeniach będących przedmiotem najmu, jak również we własnym zakresie i na własny koszt wykonać stosowne prace wynikające z uzyskanych zezwoleń lub decyzji.
Warunki najmu określa umowa najmu, która stanowi integralną część postępowania przetargowego.
 
Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu przeznaczony został do wynajmu na czas nieoznaczony.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 2920 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) netto w okresie październik – marzec oraz 3780 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) netto w miesiącach kwiecień – wrzesień. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.
Na ustaloną kwotę czynszu najmu składają się:
- koszty najmu,
- koszty centralnego ogrzewania.
 
Niezależnie od czynszu najmu, Najemca ponosić będzie koszty:
- zużytej energii elektrycznej według wskazań licznika,
- zużycia wody i ścieków według wskazań wodomierzy;
- wywozu nieczystości,
- podatku od nieruchomości.
 
Stawka czynszu najmu będzie waloryzowana corocznie w wysokości równej średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Monitorze Polskim.
 
W dniach 16-17.05.2024 r. istnieje możliwość obejrzenia lokalu, po uprzednim kontakcie telefonicznym, w celu ustalenia terminu oględzin.
 
Pisemne oferty w zaklejonych kopertach wraz z koniecznymi oświadczeniami należy składać
w sekretariacie MOSiR znajdującym się na I piętrze, pokój 65, w budynku hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub elektronicznie, na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl  w temacie proszę wpisać RESTAURACJA
 
Termin złożenia ofert: do dnia 20.05. 2024 r. do godz. 11:00.
 
Termin otwarcia ofert: w dniu 20.05.2024 r. godz. 14:00.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
1.      Dane oferenta:
 - imię, nazwisko i adres oferenta lub
- nazwę oraz siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, zaświadczenie i nr REGON, NIP, wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
2.      Zgodę właściwych organów oferenta na najem lokalu objętego przetargiem, jeśli oferentem jest osoba prawna.
3.      Datę sporządzenia oferty.
4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
6.      Oferowaną miesięczną stawkę czynszu netto, do której zostanie doliczony podatek VAT.
7.      Określone doświadczenie w branży gastronomicznej.
8.      Opis wizji i funkcji prowadzonej restauracji.
9.      Charakter współpracy z Hotelem Włókniarz.
10.  Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
11.  Oferent nie prowadzący działalności gospodarczej w przypadku wygrania przetargu, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1, przed dniem podpisania umowy z Wynajmującym.
12.  Wyklucza się oferty złożone przez osoby lub podmioty mające kiedykolwiek zaległości w zobowiązaniach wobec Wynajmującego.
 
Kryteriami oceny oferty będą:
A)     Oferowana kwota czynszu miesięcznego (netto) – 50%;
B)     Doświadczenie w branży gastronomicznej -20%;
C)      Wizja i funkcje prowadzonej restauracji -15%;
D)     Charakter współpracy z Hotelem Włókniarz  - 15%.
 
Otwarcie pisemnych ofert odbędzie się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej, I piętro budynku hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawiadomi osobę wybraną jako najemca lokalu w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, przy czym umowa najmu zostanie podpisana nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli najemca lokalu wyłoniony w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie podpisze umowy najmu w wyznaczonym terminie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach może odstąpić od zawarcia umowy najmu.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Pabianicach ma prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 
Pabianice dnia, …………………………
 
……………………………………….
       Podpis Dyrektora
Załączniki:
1.      Wzór umowy lokalu użytkowego
Ogłoszenie MOSiR - restauracja hotelowa III (168kB) pdf
UMOWY NAJMU Restauracja 2024 (186kB) pdf
Ogłoszenie o wynikach postępowania III (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Maciejewska (14 maja 2024)
Opublikował: Marcin Krawczyk (14 maja 2024, 09:17:55)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (27 maja 2024, 14:48:02)
Zmieniono: ogłoszenie o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496