Postępowanie z dn. 19.12.2018 r. dot. sporządzenia dokumentacji na potrzeby wniosku "Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych...”


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji na potrzeby wniosku "Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT, RPO WŁ na lata 2014-2020
 
Projekt dotyczy zabytkowych budynków leżących w obszarze rewitalizacji: renesansowego dworu z XVI w. wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego oraz budynku poszkolnego z XIX w. i Domu Ludowego z XX w. wpisanych w gminną ewidencję zabytków miasta Pabianice. Budynki te przeznaczone są na potrzeby kulturalne – Muzeum Miasta Pabianic i Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Cele projektu:
·         Podniesienie jakości, dostępności oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju instytucji kultury. Wzajemnie uzupełniająca się oferta w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej i dziedzictwa historycznego  dwóch samorządowych instytucji kultury przyniesie zwiększoną partycypację społeczeństwa skutkując podniesieniem jakości i atrakcyjności życia mieszkańców;
·         Digitalizacja zasobów muzealnych m.in.: starodruków, zbiorów piśmienniczych poprzez stworzenie stanowiska wyposażonego w sprzęt do digitalizacji;
·         Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i regionu dzięki wyremontowaniu XVI w. dworu będącego ważnym zabytkiem w skali woj. łódzkiego i kraju oraz dwóch obiektów historycznych;
·         Ochrona zasobów muzealnych;
·         Wykorzystanie technologii komunikacyjnych - internetowych  poprzez stronę www do promocji i informacji o działaniach kulturalnych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;.
Nowa funkcja instytucji kultury - włączenie edukacji kulturalnej za pośrednictwem telewizji miejskiej Pro – MOK, która do tej pory pełniła funkcje informacyjne. W wyniku realizacji projektu za jej pośrednictwem prowadzona będzie szeroko rozumiana edukacja kulturalna poprzez emisję programów typowo kulturalnych: wywiady z ludźmi sztuki i animatorami, promowanie dziedzictwa kulturalnego regionu oraz emisja sztuk teatralnych i koncertów a także wystaw odbywających się w placówkach kulturalnych. Zrealizowane programy będą digitalizowane i archiwizowane.
 
W szczególności przedmiotem zamówienia jest sporządzenie umowy regulującej relacje prawno-gospodarcze pomiędzy Urzędem Miasta Pabianice a jednostkami organizacyjnymi powołanymi do realizacji zadań ustawowych: Muzeum Miasta Pabianic oraz Miejskiego Ośrodka Kultury przy założeniu występowania pomocy publicznej w formie rekompensaty zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 
Wszystkie wytworzone w czasie realizacji usługi materiały muszą spełniać warunek przydatności do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie w wymogami RPO Województwa Łódzkiego.
Opracowane materiały winny zostać przesłane mailem. Zamawiający dopuszcza możliwość żądania dostarczenia tych materiałów  w wersji pisemnej (po otrzymaniu ww. maila z materiałami). 

zał 2 warunki (345kB) pdf
zał 3 wykluczenie (469kB) pdf
zał 4 formularz ofertowy (529kB) pdf
zał 5 wykaz osób (290kB) pdf
zał 6 grupa kapitałowa (201kB) pdf
zał 7 istotne postanowienia (720kB) pdf
klauzula informacyjna (566kB) pdf
 

SIWZ (195kB) word
OPZ zał 1 (16kB) word
zał 2 warunki udziału (44kB) word
zał 3 wykluczenie (23kB) word
zał 4 formularz ofertowy (22kB) word
zał 5 wykaz osób (13kB) word
zał 6 grupa kapitałowa (19kB) word
zał 7 (58kB) word
klauzula informacyjne (23kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Ryszard Adamczyk (19 grudnia 2018)
Opublikował: Ryszard Adamczyk (19 grudnia 2018, 21:17:52)
Podmiot udostępniający: Muzeum Miasta Pabianic

Ostatnia zmiana: Ryszard Adamczyk (20 grudnia 2018, 10:58:24)
Zmieniono: Zamieszczenie plików pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 614